Общи Условия

Общи Условия на Договор за ползване на
клауд базирано решение за домашна и офисна автоматизация Zip the Fish™.

Приети с решение на Управителя на Цип дъ Фиш ЕООД

В сила от 01.07.2017 година

1. Предмет

1.1    С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на “Цип дъ Фиш“ ЕООД (наричано по-долу  “Доставчик”), със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1040, Интерпред –  Световен Търговски Център, крило Б, офис 325, бул. ”Драган Цанков” № 36 и потребителите на услуги, свързани с използване на клaуд базирано решение за домашна и офисна автоматизация Zip the Fish™.  

Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с Доставчика са:

Цип дъ Фиш ЕООД    

Интерпред – Световен Търговски Център, крило Б, офис 325    
бул. „Драган Цанков” № 36,
гр. София, п.к. 1040,
тел: 02-969 3157
факс: 2-969 3330
e-mail: office@zipthefish.bg    

1.2    Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Доставчика и за Потребителите на Услуги. Потребителите удостоверяват това с подписа си под договора за ползване.

1.3    Настоящите Общи условия влизат в сила, съгласно реда, посочен в точка 15 от тези Общи условия и имат действие спрямо всички Потребители, които към датата на влизане в сила на Общите условия използват предоставената Услуга.

1.4    Условия различни от тези, предвидени в Общите условия, могат да бъдат уговорени в договорите за ползване между Доставчика и Потребителя или в допълнителни писмени споразумения или приложения към тях, при спазване на действащото законодателство.

2. Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия следните думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:

2.1    “Обект“ е жилищно, търговско, административно и производствено помещение/помещения, сгради, райони със затворен контур и други намиращ се на територията на държава от Европейския Съюз.

2.2    “Област на покритие“ е географска територия, на която Доставчикът предлага услугите за ползване на клауд базираното решение за домашна и офисна автоматизация  Zip The Fish™ . Актуален списък с Услугите и тяхната област на покритие е публикувана на интернет страницата на Доставчика www.zipthefish.bg

2.3    “Потребител” е дееспособно физическо или юридическо лице с място на стопанска дейност на територията на Европейския Съюз, търговско представителство, регистрирано на територията на Европейския Съюз или институция, осъществяваща дейност на територията на Европейския Съюз  по силата на международно споразумение, което е собственик, наемател, или ползвател на Обект за автоматизация, сключило договор за ползване Услугите на клауд базираното решение за домашна и офисна автоматизация Zip the Fish™  и приемащо клаузите от “Общите условия”.

2.4    “Система за Автоматизация“ (СА) е съвкупност от устройства и съоръжения, включваща специализиран софтуер с помощта, на които Потребителят управлява Обекта, в който системата е инсталирана.

2.5    “Управляваща точка“ (УТ) или “Оборудване“ е сензор, датчик, превключвател, контролер, трансмитер, базова станция или задвижващо устройство, инсталирано в Система за Автоматизация (СА).

2.6    “Управляваща функция“ е група от една или повече управляващи точки, свързани чрез автономна управляваща логика с определено предназначение, даваща възможност на Потребителя да задава различни режими на работа за съответното предназначение. Актуален списък с възможните управляващи функции е публикуван на интернет страницата на Доставчика www.zipthefish.bg    

2.7    “Задание“ е писмено описание направено от Потребителя, описващо какви и колко управляващи точки, къде в Обекта на Управление и с каква управляваща логика ще бъдат конфигурирани, инсталирани и управлявани.

2.8    “Мрежова инфраструктура (Клауд)“ е съвкупност от сървъри, намиращи се на различни географски места с инсталиран специализиран софтуер, позволяваща дистанционно управление и контрол на Управляващи точки, както и известяване на Ползвателите в реално време.

2.9    “Технически екип“ е част от персонала и/или подизпълнителите  на Доставчика, които са упълномощени от Доставчика да осъществят фактическото конфигуриране инсталиране на Оборудването в Обекта на Потребителя и свързването му към мрежовата инфраструктура (Клауда) на Доставчика.

2.10    “Данни за дистанционен достъп” са потребителско име и парола предоставена от Доставчика на Потребителя, даващи възможност за дистанционно управление и контрол на Обекта чрез мрежовата инфраструктура (Клауда) на Доставчика през интернет страница  или по друг начин предоставен от Доставчика.

2.11    “Потребителски код“ е поредица от символи избрани от Потребителя предоставени и запазени в базата с данни на Доставчика, служещи за  идентифициране на Потребителя или трети лица пред Доставчика с цел извършване на действия от Доставчика, в съответствие с желанието на преносителя на Потребителския код.

3. Договор за ползване

3.1    Доставчикът сключва с лицата, желаещи да ползват Услуги (по смисъла чл. 4от ОУ)  писмен договор, наричан по-долу Договор за ползване. Договорът при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, или незабавно, ако потребителят изрично е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.

3.2    Потребителите имат възможност за сключване на договор за ползване с първоначален срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

3.3    В 7 (седем) дневния срок по т. 3.1, когато е приложим, Потребителят има право едностранно да се откаже от ползване на услуги, без да дължи неустойки.  Отказът от ползване на услуги се извършва в писмена форма, в същия офис, в който Потребителят е сключил договора за ползване.

3.4    При сключване на Договора за ползване Потребителите се идентифицират както следва:

    3.4.1    За физически лица български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България - с валиден документ за самоличност с вписани:   име, ЕГН/ЛНЧ,         номер, дата и място на издаване на документа, постоянен адрес на територията на Република България (за чуждестранни граждани, продължително пребиваващи в страната –  с вписан настоящ адрес); или         нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника, в случай че договорът се сключва от трето упълномощено лице;

    3.4.2    За юридически лица и еднолични търговци, които са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) – Единен идентификационен код,      копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съдържащо идентификационен номер по ДДС (не се изисква, ако търговецът не е регистриран по ЗДДС),         пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или едноличен търговец и валиден документ за самоличност на         представителя, съответно на упълномощеното лице;

    3.4.3    Други юридически лица или организации, които нямат статут на юридическо лице (държавни или общински органи и администрации, създадени по силата на закон или друг нормативен акт, клонове,         търговски представителства, сдружения и др.) - с копие от акта, с който са създадени; копие от карта за регистрация в регистър ЕИК; посочване на седалище и адрес на управление, трите имена на         представляващия и/или копие от акта за назначаване на представляващия; пълномощно или друг валиден акт, удостоверяващ представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон         съответното юридическо лице или организация и валиден документ за самоличност на представителя, съответно на упълномощеното лице.

3.5    Доставчикът има право по своя преценка да не изисква един или няколко от посочените в т. 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3. документи, в случай че разполага с актуални данни относно информацията, която     съдържат.

3.6    При сключване на договор с пълномощник се изисква представяне на надлежно съставено и заверено пълномощно.

3.7    При сключване на Договора за ползване, Доставчикът може да изисква и други документи от насрещната страна при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

3.8    Доставчикът  има право да упълномощава трети лица да сключват от негово име Договори за ползване с лицата, желаещи да станат Потребители на Услуга, както и да събират плащания от Потребители по Договорите за ползване от негово име и/или да извършват от името на Доставчика други правни и фактически действия, свързани с ползването на Услугата, като информира съществуващите и потенциалните Потребители по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване.

3.9    Доставчикът  има право да откаже сключването на Договор за ползване, свързване на Потребител към мрежовата инфраструктура (Клауда) и активиране на Услуга или възстановяване на спрян достъп на Потребител до Клауда, когато лицето, което е поискало това, при наличие на една от следните предпоставки:

    3.9.1    Не предостави данни, изисквани от Доставчика и/или не представя изисканите от Доставчика документи за сключване на Договор за ползване;
    
    3.9.2    Има просрочени задължения или други нарушения по същия или друг договор, сключен с Доставчика;

    3.9.3    Е използвало или е допускало да бъдат използвани Оборудване или части от Оборудване или Услугата по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от    закона начин;

    3.9.4    Е получило или е направило опит да получи от Доставчика Услугата или Оборудване по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;

     3.9.5    При липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата;

3.10    Договорът за ползване се състои от следните неразделни части:

    3.10.1    Общи условия на договор за ползване.

    3.10.2    Сключените допълнителни условия и анекси, предписания, констативни протоколи и др. (ако има такива) към договора.

    3.10.3    Приемо-предавателен протокол за инсталираното Оборудване.

4. Услуги

4.1    Доставчикът извършва дейности свързани с планиране, проектиране,  монтаж и конфигуриране на Система за Автоматизация в посочен от Потребителя Обект, както следва:

    4.1.1    Изработване на Задание според изискването на Потребителя, което описва дейностите, които трябва да се извършат и необходимото за това Оборудване;
 
    4.1.2    След потвърждение на Зданието от страна на Потребителя изработване  на Оферта, която съдържа цени за Оборудване, Инсталиране и Конфигурация, както и времето за доставка и изпълнение;

    4.1.3    Предоставяне  и подписване на Договор за ползване, както и Приложения към него, които съдържат списък на поръчаното от Потребителя Оборудване и избраните абонаментни услуги, както и други     данни.
 
    4.1.4    Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация с  подписване на Приемо-предавателен протокол, по смисъла на точка 6 от Общите Условия.

4.2    Доставчикът осигурява достъп чрез неговата мрежова инфраструктура (Клауд) за дистанционен контрол и управление на Обекта, предоставяйки на Потребителя едно или повече потребителски имена и пароли за срока на договора.

4.3    Доставчикът предоставя лиценз за правото на ползване на Потребителя, включително и на всички физически лица с предоставен достъп до Обекта на управление от Потребителя, върху Системата за Автоматизация Zip the Fish™ само за срока на договора.

4.4    Доставчикът предлага сервиз и поддръжка на Оборудването инсталирано на Обекта, както и мониторинг в реално време на техническата му изправност в рамките на гаранционния период на Оборудването по начин договорен в зависимост от избрания Абонамент (по смисъла на т. 5.1.2 и 5.4 от настоящите Общи Условия) и включения в него сервиз и поддръжка .  

4.5    Доставчикът инициира доставянето на съобщения за възникнали събития на оборудвания със  Система за Автоматизация Обект в зависимост от заданието на Потребителя –  чрез SMS на посочен от Потребителя мобилен номер и/или електронен адрес (e-mail) или по друг договорен начин.
 
4.6    Доставчикът предоставя допълнителни услуги, в случай че такива са уговорени в Договора за ползване с Потребителя.

4.7    Избраните от Потребителя Услуги и цените (тарифите) за ползване се посочват в Договора за ползване и съответните приложения към него.

4.8    Обхватът на Услугите може да се разширява, като Доставчикът своевременно ще уведомява Потребителите за това чрез публикуване на подходящо съобщение на интернет страницата www.zipthefish.bg.

5. Цена за ползване на Услугите и начин на плащане

5.1    Структура на цените:

    5.1.1    Първоначална цена за планиране, инсталиране, конфигуриране и свързване на Системата за Автоматизация се заплаща еднократно при сключване на Договора за ползване. При прекратяване на Договора     за ползване, независимо от основанието за това, първоначалната цена не се възстановява, след като веднъж вече е извършено свързване с мрежовата инфраструктура (Клауда) на Доставчика.

    5.1.2    Периодична абонамента такса за дистанционен контрол и управление се предплаща от Потребителя периодично по ценоразписа на Услугите и Договора за ползване. Предплатената периодична цена не     подлежи на възстановяване, освен при условията на т. 6.6 от настоящите Общи условия.  Доставчикът може да прилага отстъпки от периодичната абонаментна такса, размерът на отстъпката се посочва в     индивидуалния договор, сключен с Потребителя.

5.2    Периодичната абонаментна такса (по смисъла на  т. 5.1.2 от общите условия) се заплаща за период от 12 (дванадесет) месеца.

5.3    Всички Услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика.

5.4    Доставчикът публикува цените на Услугите на страницата си в интернет на адрес: www.zipthefish.bg.

5.5    При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт, Доставчикът има право, да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите договори за ползване, сключени с Потребителя.

5.6    Доставчикът си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги. Промяната влиза в сила от публикуването й по реда на т. 5.4.
5.7    В срок до един месец от влизането в сила на изменение на цените на предоставяните услуги, направено по инициатива на Доставчика, всеки Потребител с действащ  Договор за ползване, който не е съгласен с промяната на цените на услугите , има право да поиска прекратяване на договора си, като попълни писмено предизвестие в офис на Доставчика. Ако в посочения срок Потребител по действащ Договор за ползване не е заявил писмено, че не приема съответните промени на цените на услугите, същите се считат за приети без вързажение.

5.8    Заплащане на Услугите:

    5.8.1    Начинът на плащане се избира от Потребителя при спазване изискванията на Закон за ограничаване на плащанията в брой.

    5.8.2    Плащането може да бъде извършено в брой, по банкова сметка на Доставчика, посочена в издадената фактура за дължимите от Потребителя суми или по друг начин, съгласно предоставяните от     Доставчика възможности за заплащане на дължимите суми.

    5.8.3    Всички разходи, свързани с избрания начин на плащане са за сметка на Потребителя.

    5.8.4    При плащане по безкасов начин, плащането се счита за извършено на датата на заверяване на сметката на Доставчика.

    5.8.5    Заплащането на услугите се извършва въз основа на периодична фактура, която се издава на името на Потребителя. При сключване на Договора за ползване Доставчикът  уведомява Потребителя за     таксуващия период, за който ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава Потребителите от задължението им за плащане на дължимите суми. В случай, че Потребителят ползва и     други услуги въз основа на отделни договори с Доставчика, последният има право да издава една обща фактура за тези услуги и за услугите, предоставяни въз основа на тези Общи условия.

    5.8.6    Доставчикът предоставя на Потребителя 15-дневен срок след издаване фактурата за плащане на посочената в нея сума. Несъблюдаването на срока за плащане дава право на Доставчика да прекрати     достъпа на Потребителя до Услугата.

    5.8.7    Периодичните сметки на Потребителя могат да бъдат оспорени пред Доставчика в 2 (дву) месечен срок след датата на издаване на фактурата. Оспорването не освобождава Потребителя от задължението     за плащане на сумите, посочени в издадената от Доставчика фактура.

5.9    Санкции при неуредени плащания:

    5.9.1    В случай на частично или цялостно неизплащане на указаната във фактурата сума в срока за плащане, Потребителят дължи лихва в размер на  годишната законна лихва за всеки ден закъснение, както     и разходите, свързани с уведомяване за и събиране на дължимите от него суми.

    5.9.2    В случай, че неизплащането на сумите продължи след изтичане срока за плащане, Доставчикът има право да преустанови достъпа на Потребителя до Услугата или да прекрати Договора за услуги.

6. Активиране на Услугата

6.1    Доставчикът изпълнява първоначалната конфигурация (разпознаване, визуализиране и наименованието на Управляващите точки, достъпа за управление и контрол) на Оборудването според потвърденото задание от Потребителя.

6.2    Доставчикът извършва необходимите действия за предоставяне на достъп до мрежовата инфраструктура (Клауда) и активира Услугата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на влизане в сила на Договор за ползване  с Потребителя при наличие на техническа възможност за предоставяне на съответната Услуга, доставено на Обекта Оборудване и при осигурен достъп от Потребителя до Обекта, в случай на необходимост.

6.3    С оглед избягване на всякакво съмнение: Осигуряването на достъп до и активирането на Услугата зависи от наличието на функционираща комуникационна инфраструктура при Потребителя, разполагаща с работеща активна, непрекъсната връзка с  Интернет, през която има достъп до https://sesame.zipthefish.com на стандартните портове 443 и 8443, посредством рутер с Ethernet интерфейс, с един свободен LAN кабелен порт (RJ45), конфигуриран да подържа DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) както и от наличието на захранване с електрическо напрежение (220-240V, 50Hz).

6.4    Първоначалното свързване към мрежовата инфраструктура (Клауда) на Доставчика и осигуряване на достъп до Услугата се извършва от Технически екип,  оправомощен от Доставчика да извършва дейности, необходими за първоначално свързване към Клауда и осигуряване на достъп до Услугата.

6.5    Извършването на първоначално свързване към мрежовата инфраструктура (Клауда), осигуряването на достъп до Услугата и инсталирането и конфигурирането на Оборудване за ползване на Услугата се удостоверява с протокол потвърждаващ изпълнението на заданието на Потребителя, подписан от представител на Техническия екип и Потребителя (или негов представител).

6.6    В случай, че се установи обективна невъзможност за осигуряване на достъп до мрежовата инфраструктура (Клауда) на Обекта посочен от Потребителя по причини зависещи от Доставчика, подписаният Договор за ползване се прекратява, като платените предварително от Потребителя суми за периодична абонаментна такса се възстановяват на Потребителя в срок до 10 (десет) работни дни. Обективната невъзможност за осигуряване на достъп до мрежовата инфраструктура (Клауда) във всички случаи може да бъде удостоверена единствено от Технически екип чрез протокол.

6.7    В случай на необходимост, Потребителят се задължава на определената при сключване на Договора за ползване дата и час за първоначално свързване към мрежовата инфраструктура (Клауда) и осигуряване на достъп до Услугата да присъства на Обекта, посочен в Договора за ползване или да осигури свой представител (пълнолетно дееспособно лице, което присъства при извършване на първоначалното инсталиране, конфигуриране, свързване и осигуряване на достъп до Услугата, и може да укаже мястото на инсталиране на Оборудването, необходимо за ползване на Услугата, както и да подпише протокола по т. 6.5 по-горе от името на Потребителя).

6.8    Доставчикът поддържа конфигурацията на Оборудването, като на Потребителя не се предоставя достъп за конфигуриране на  Оборудването самостоятелно.

7. Права на потребителя

7.1    Потребителят има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и Договора за ползване.

7.2    Потребителят има право да даде съгласието си да получава чрез мрежовата инфраструктура на Доставчика повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Без наличие на предварително съгласие на Потребителя, Доставчикът може да използва данните, получени при търговска сделка за предоставяне на продукти и услуги, чрез които може да бъде осъществен контакт с Потребителя за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на свои собствени сходни продукти или услуги, като в този случай на Потребителя се дава възможност безвъзмездно и по лесен начин:

    7.2.1    Да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката или;

    7.2.2    Да изрази несъгласие за бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

8. Задължения на Потребителя

8.1    Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора за потребление.

8.2    Потребителят е длъжен да извърши всички необходими действия и получи съответните разрешения от трети лица за инсталирането на Оборудването в посочения обект, в случай на необходимост.

8.3    Потребителят е длъжен в 3-дневен срок, считано от датата на настъпване на съответното обстоятелство, да съобщава в писмена форма на Доставчика всяка промяна в наименованието, адреса си или други регистрационни и идентификационни данни, както и да предостави съответните доказателства, удостоверяващи промяната.

8.4    В случаите, когато Потребителят желае да премести ползването на Услугата на нов Обект, това е допустимо само със съгласието на Доставчика, като се дължи еднократна такса за планиране, инсталиране, конфигуриране и свързване на Системата за Автоматизация и осигуряване на достъп до Услугата, в случай че в ценоразписа на Доставчика е предвидена такава.

8.5    В случаите, когато Потребителят желае да прекрати ползването на Услугата, поради промяна свързана с прекратяване на ползване на Обекта в рамките на първоначалния 24 (двадесет и четири) месечния срок, Потребителят не се освобождава от задълженията си по тези Общи условия и Договора за ползване, свързани с прекратяване на ползването.

8.6    Потребителят е длъжен за целите на използване на Услугата да използва единствено Оборудване, предоставено или одобрено от Доставчика и съгласно неговото предназначение. Ако Потребителят използва Оборудване, което не е предоставено или одобрено от Доставчика и причинява смущения в действието на мрежовата инфраструктура (Клауда), той отговаря за щетите, причинени на Доставчика и на трети лица. В случаите по предходното изречение Доставчикът не носи отговорност за влошено качество на Услугата, както и за вреди, причинени на Потребителя или негово имущество.

8.7    Потребителят е длъжен да заплаща всички Услуги, свързани с ползването на Системата за автоматизация, съгласно тези Общи условия и Договора за ползване и подписаните Приложения към него.

8.8    Потребителят е длъжен да осигури функционираща комуникационна инфраструктура съгласно т. 6.3 както и необходимото съдействие на Доставчика за инсталирането на Оборудването съгласно т. 6.7. В случай, че Услугата не може да бъде активирана поради неизпълнение на някое от посочените задължения, Договорът за Ползване с Потребителя се прекратява и Доставчикът не дължи връщане на заплатените при сключване на този договор суми.

8.9    Потребителят е длъжен да уведомява Доставчика в случаите, когато Услугата е неналична или с влошено качество.

8.10    Потребителят е длъжен да не използва Услугата за неразрешени от Доставчика и действащото законодателство дейности и цели, включително, но не само:

    8.10.1    Да не извършва действия с цел нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване;

    8.10.2    Да не извършва действия с цел проникване или получаване на информация от друг Обект в рамките на мрежовата инфраструктура (Клауда) на Доставчика без съгласието на собственика и ползвателя на     този Обект;

    8.10.3    Да не извършва действия с цел разкодиране и извличане програмния код на инсталирания софтуер на Оборудването, както и неговата промяна с цел ползване или предоставяне на трети лица и/или да     извършва действия на разпореждане с него;

8.11    Потребителят е длъжен при необходимост и при наличието на достатъчно основания и съмнения от страна на Доставчика за наличие на нарушение по тази точка 8, да осигурява достъп на представители на Доставчика до Оборудването за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по тези Общи условия и Договора за ползване.

8.12    Потребителят е длъжен да уведомява незабавно Доставчика в случаите, когато Данните му за дистанционен достъп или Потребителския му код са компрометирани или има съмнения за неправомерното им използване от трети лица.

9. Права на Доставчика

9.1    Доставчикът  има право да получава в срок всички дължими от Потребителя суми за ползването на Услугата и предоставените други услуги.

9.2    За целите на изграждането, поддържането или обновяването на мрежовата инфраструктура (Клауда) Доставчикът има право временно, за възможно най-кратък срок, да преустановява достъпа на Потребителя до Услугата.

9.3    Доставчикът има право да осъществява или изпраща повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни, в случай че Потребителят е дал съгласието си да получава такива повиквания, съобщения или електронна поща чрез мрежите. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Доставчикът може да използва данните, без наличие на предварително съгласие на Потребителя, получени при търговска сделка, чрез които може да бъде осъществен контакт с Потребителя , за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на свои собствени сходни продукти или услуги, като в този случай на Потребителя се дава възможност безвъзмездно и по лесен начин:

    9.3.1    Да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката или ;

    9.3.2    Да изрази несъгласие за бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката;

9.4    Доставчикът може да информира Потребителя по подходящ начин при нарушаване на някоя от разпоредбите на Общите условия, както и в случаите по т. 10.3 и т. 4.8 от Общите условия.

9.5    Доставчикът има право да спира предоставянето на Услугата на Потребител в случай, че същият нарушава свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на Услугата, като предоставянето й се възобновява след отстраняване на нарушението, а в случай, че нарушението не бъде отстранено - Доставчикът има право да прекрати Договора за ползване. Предплатените от потребителите такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на Услугата, не подлежат на възстановяване.

9.6    При забава на Потребител, свързана със заплащане на дължима цена, Доставчикът има право да изисква заплащане на дължимата сума заедно с лихва в размер на  годишната закона лихва за всеки ден закъснение, както и разходите, свързани с уведомяване за и събиране на дължимите от Потребителя суми.

9.7    Доставчикът има право да прави промени в технологията на предоставяне на Услугата и да променя обхвата на предоставяните услуги.

9.8    Доставчикът или оправомощени лица имат право на достъп след отправяне на искане до Потребителя по подходящ начин до Обекта на Потребителя, в които се ползва Услугата, за целите на отстраняване на възникнали повреди или влошено качество на ползване на Услугата. В случай, че Потребителят не осигури необходимия достъп след отправено искане от страна на Доставчикът, Доставчикът не носи отговорност за неналичието на Услугата или влошеното й качество.

10. Задължения на Доставчика

10.1    Доставчикът е длъжен да осигурява качествена Услуга, 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, освен в случаите на възникване на обстоятелства от непреодолима сила и в случаите, предвидени в настоящите Общите условия.

10.2    Доставчикът осигурява в най-краткия практически възможен срок отстраняване на повредите в мрежовата инфраструктура (Клауда). Неизправности, свързани с предоставяне на Услугата се отстраняват от Доставчика в най-краткия практически възможен срок, след осигуряване на достъп от Потребителя до Обекта на ползване на Услугата.

10.3    В случай на планирано прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежовата инфраструктура (Клауда) Доставчикът е длъжен да информира предварително Потребителите за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на Услугата, по начин, който е максимално достъпен. Информирането на Потребителите се извършва чрез интернет страницата на Доставчика www.zipthefish.bg.
    
10.4    В случай на прекъсване на обслужването от мрежовата инфраструктура (Клауда) за повече от 36 часа по причини за които Доставчикът отговаря, Доставчикът се задължава да намали периодичната такса за всеки 24-часов период ефективно, отчетен от момента на прекъсване до възстановяването на обслужването.

11. Отговорности

11.1    Доставчикът и Потребителите отговарят за виновно причинените вреди настъпили в резултат от противо-правно поведение на съответната страна при или по повод предоставянето или ползването на Услугата.

11.2    Доставчикът  не носи отговорност за:

    11.2.1    Прекъсване или влошаване на качеството на Услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, както и при настъпване на събития от непреодолима сила по     смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
    
    11.2.2    Вреди (имуществени и неимуществени) причинени от инсталирани Управляващи точки или Оборудване от Потребител, които не са одобрени от Доставчика;
    
    11.2.3    Вреди (имуществени и неимуществени) причинени от забавяне или недоставяне на съобщения (SMS, e-mail и други) за възникнали събития на Обекта на Потребителя, когато причините за такова     забавяне или недоставяне са извън мрежовата инфраструктура (Клауда) на Доставчика. Е-mail сървъри, SMS центрове на оператори, както и други центрове на доставчици за препредаване на съобщения не са     част от мрежовата инфраструктура (Клауда) на Доставчика;
    
    11.2.4    Вреди (имуществени и неимуществени) причинени от повреди или прекъсвания в комуникационната инфраструктура, предоставена от Потребителя съгласно т. 6.3;
    
    11.2.5    Вреди (имуществени и неимуществени) причинени от устройства, уреди или съоръжения, свързани след Управляваща точка на Потребителя;
    
    11.2.6    Вреди (имуществени и неимуществени) причинени от неправилно използване на Оборудване или Оборудване, използвано не по предназначението, за което е произведено;
    
    11.2.7    Вреди (имуществени и неимуществени) причинени от технически повреди или неправилно функциониране на Управляващи точки или Оборудване, непроизведени от Доставчика;
    
    11.2.8    Точността и верността на пресметнатото потребление на ресурси или статистики от Системата за Автоматизация.
    
    11.2.9     Вреди (имуществени и неимуществени) причинени от забава на доставка на Оборудване, непроизведено от Доставчика
        
    11.2.10    Вреди (имуществени и неимуществени) причинени като възникнали последици след изпълнението на команди или действия, получени посредством използване на Данните за дистанционен достъп,     Потребителският код или потвърдени чрез Данните за идентификация на Потребителя:
    
11.3    Потребителят отговаря за причинени вреди на мрежовата инфраструктура (Клауд), в резултат от включване на Управляващи точки, които не са предварително одобрени от Доставчика.

11.4    Потребителят отговаря за причинените вреди на Доставчика, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и сключения Договор за ползване, включително и за пропуснатите ползи по реда на Закона за задълженията и договорите. Потребителят отговаря и за стойността на предоставеното Оборудване при кражба или загуба, както и в случаите на повреда, дължаща се на причини, за които Потребителя отговаря.

11.5    Потребителят отговаря и за всички допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на дължимите от него суми, чрез упълномощени трети лица, както и за разходи, направени при посещение на Технически екип, в случаите, когато се установи, че Потребителят е извършил действия в нарушение на настоящите Общи условия, включително в случаите на отстраняване на повреди в предоставено от Доставчика Оборудване.

11.6    Доставчикът отговаря за причинените на Потребителя вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията си по Общите условия, сключения Договор за ползване.

12. Срок на действие и прекратяване на Договора за ползване

12.1    Договорът за ползване  се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) и влиза в сила от датата и часа, посочена в същия, при условие че първоначалната такса и таксата за първият абонаментен период (цена) е внесена в брой или е постъпила по банков път по сметката на Доставчика или по друг начин, съгласно предоставяните от Доставчика възможности за заплащане на дължимите суми, и изтича в деня, определен за край на договора, освен ако друго не е уговорено изрично и писмено между страните.

12.2    При условие, че след изтичане на срока на договора, уговорен между страните в т. 12.1, същият продължава да се изпълнява с мълчаливото съгласие и без изрично противопоставяне на която и да е от страните по него, договорът се счита за продължен, като такъв без срок и може да бъде прекратен от всяка една от страните, с едно месечно писмено предизвестие.

12.3    Действието на Договора за ползване в рамките на първоначалния му срок може да бъде прекратено едностранно от страна на Потребителя:

    12.3.1    С 20 (двадесет) дневно писмено предизвестие до Доставчика при неизпълнение от страна на Доставчика на съществени задължения по тези Общи условия. За неизпълнение от страна на Доставчика на     съществени задължения по смисъла на предходното изречение ще се счита неизпълнението на някое от следните задължения:
    
    12.3.1.1    Липса на достъп до Услугата, определени в Договора за ползване, за повече от 5 (пет) пълни последователни дни, в случай че се дължат на обстоятелства, за които Доставчикът отговаря     изцяло;
    
    12.3.1.2    Неотстраняване в рамките на съществуващите технически възможности и сроковете, определени в тези Общи условия на възникналите повреди в мрежовата инфраструктура (Клауда) ;
    
    12.3.2    Без предизвестие, при неспазване на времето за първоначално предоставяне на Услугата, посочено в т. 6.1 от тези Общи условия или Договора за ползване поради причини, за които Доставчикът     отговаря.

12.4    Доставчикът има право по своя преценка едностранно да прекрати Договора за ползване или временно да спре достъпа до мрежовата инфраструктура в следните случаи:

    12.4.1    При неизплащане на дължимите суми след изтичане срока за плащане, както и при наличие на просрочени задължения или нарушения по друг договор, сключен с Доставчика;
    
    12.4.2    Когато Потребителят използва Оборудване за ползването на Услугата, които не отговарят на посочените в настоящите Общи условия изисквания, или е използвал или допускал да бъдат използвани     Оборудването или мрежовата инфраструктура (Клауда) или Услугата за незаконни или неразрешени от тези Общи условия и Договора за ползване цели;
    
    12.4.3    При системно нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя, въпреки изричното му уведомяване от Доставчика. Системно нарушение по смисъла на предходното изречение означава     нарушение на задължение по тези Общи условия или по Договора за ползване, допуснато три или повече пъти в продължение на 1 (една) година;
    
    12.4.4    В останалите случаи, посочени в тези Общи условия.

12.5    Доставчикът  има право да прекрати едностранно с 1 (едно) месечно писмено предизвестие Договора за ползване при прекратяване на предоставянето на цялата Услуга или на част от услугите, включени в обхвата й в съответствие с търговската политика на дружеството. В този случай, Доставчикът възстановява на Потребителя сумата пропорционално на оставащия предплатен абонаментен период.

12.6    Доставчикът има право да спре достъпа до Услугата, след предварителното уведомяване на Потребителя в подходящ срок и при проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба или сигнал срещу Потребител за извършени неправомерни действия. Достъпът до Услугата се спира до изясняване на обстоятелствата по жалбата.

13. Получаване на информация за цени и ценови пакети и нови услуги по Договора за ползване

13.1    Потребителите могат да получат информация за цени или ценови пакети, както и за предоставяната услуга за всички приложими тарифи и такси за поддръжка, за предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане от интернет страницата на Доставчика - www.zipthefish.bg, както и в офисите на дружеството и/или в търговски обекти на оправомощени представители на Доставчика от тези Общи условия лица.

14. Защита на личните данни

14.1    Персонифицирана информация, отнасяща се до Потребителите и съдържаща се в базата данни на Доставчика не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на Потребителя и/или съгласно българските закони.

14.2    За предоставянето на Услугата Доставчикът  може да събира, обработва, използва и съхранява следните данни на Потребителите:

    14.2.1    Данни на Потребителите, необходими за предоставяне на Услугата, за удостоверяване на самоличност нужен за валидиране на нивото на достъп до Обекта:
    
    •    Данни за Обект –  Име на обект, Адрес, GPS координати;
    •    Данни  за Потребителите –  Данни за дистанционен достъп, Потребителски код и Данни за идентификация с цел удостоверяване на самоличност, телефон и е-mail за известяване, Принадлежност към     ниво на достъп (администратор, пълно, само информационно);
    •    Данни за управляващите точки – Тип, версия, идентификационен код, брой, техническо състояние, начин на използване, наименование и визуално представяне.

14.2.2    Данни необходими за изготвяне на Потребителските сметки, както и за доказване на тяхната достоверност:

    14.2.2.1    Данни за Потребителя:
    
    •    За физически лица – трите имена, единен граждански номер и адрес;
    •    За чуждестранни лица –  лично и фамилно име, личен номер на чужденеца и адрес;
    •    За юридически лица и физически лица еднолични търговци –  наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код;
    •    Вид на услуги;
    •    Общ брой мерни (таксови) единици, начислени за съответния период на изготвяне на сметката при периодична сметка;
    •    Стойност на ползваните услуги за съответния период;
    •    Информация, относно избрания от Потребителя начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
    •    Информация за заявени от Потребителя промени в ползването на Услугата – ограничение за ползване, отпадане на ограничение;
    •    Други данни за Потребителя при наличие на писмено съгласие от страна на Потребителя, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

14.3    Данни за активността –  данни, които се обработват от Доставчика за отчитане или настройване на параметрите на Системата за Автоматизация в зависимост от  предпочитанията на Потребителите.

14.4    Доставчикът съхранява данните по точка 14 за период от 1 (една) година. Данните по точка 14 могат да се предоставят само по реда на действащото законодателство.

14.5    Предоставянето на Услугата не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставянето й.

14.6    Използването и обработката на лични данни, събрани във връзка с предоставянето на Услугата, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на Доставчика, или извън регламентирания в точка 14 ред може да се осъществява само в изрично предвидените в закона случаи. Доставчикът е длъжен да информира по подходящ начин субектите на данни за факта, че той обработва други лични данни, освен данните, посочени в настоящите Общи условия.

14.7    Доставчикът може да съхранява, използва и обработва лични данни, събрани във връзка с предоставянето на Услугата, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на Доставчика, само в изрично предвидените от закона случаи.

14.8    Доставчикът се задължава да не разкрива и/или разпространява на трети лица лични данни и/или персонифицирана информация, предоставена му по повод изпълнението на Договора за ползване и настоящите Общи условия. Лични данните и/или персонифицирана информация, отнасяща се до Потребителите, съдържаща се в базата данни на Потребителя не може да се предоставя на трети лица, освен при наличието на писмено съгласие на Потребителите или когато това произтича по силата на закона.

14.9    Потребителят се съгласява Доставчикът да предоставя данни за Потребителя и/или данни необходими за изготвяне на потребителските сметки на свързани лица по смисъла на Търговския закон с оглед предоставяне на Услугата, както и на лица, с които Доставчикът е сключил договори за техническо осигуряване и поддръжка на Услугата, включително и за целите на изготвяне на потребителските сметки и събиране на дължимите от Потребителите суми.

15. Промени в Общите условия

15.1    Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Доставчика или друг, предвиден в действащото законодателство, ред.

15.2    Общите условия, както и техните изменения и допълнения влизат в сила в 30 (тридесет) дневен срок от датата на публикуването им на интернет страницата на Доставчика www.zipthefish.bg.

15.3    Промените на Общите условия имат действие спрямо всички Потребители, които към датата на влизане в сила на тези промени имат действащ Договор за ползване с Доставчика.

15.4    В срок до един месец от влизането в сила на изменение на Общите условия, направено по инициатива на Доставчика, всеки Потребител с действащ Договор за ползване, който не е съгласен с Общите условия, има право да поиска прекратяване на договора си, като попълни писмено предизвестие в офис на Доставчика. Ако в посочения срок Потребител по действащ Договор за ползване не е заявил писмено, че не приема съответните промени на Общите условия, същите се считат за приети.

15.5    Разпоредбата на т. 15.4 не се прилага, когато промените в Общите условия не засягат Услугата, ползвана от Потребителя.

16. Решаване на спорове

16.1    Спорове между страните по Договора за ползване и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото българско законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение.
16.2    Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения."

17. Заместване на страна

17.1    Без предварително писмено съгласие на другата страна, никоя страна няма право да прехвърля всички или част от своите права и задължения по тези Общи условия или договора за ползване. Прехвърлянето на права към свързано лице на Доставчика по смисъла на Търговския закон, не изисква съгласие на другата Страна.

18. Начин на уведомяване

18.1    Възможните начини за уведомяване на страните в случай на извършени нарушения или възникнали спорове са в писмена форма чрез:

    18.1.1    Писмо получено до всяка от страните по куриер с обратна разписка;
        
    18.1.2    Е-мейли изпратена от Ползвателя до Доставчика на support@zipthefish.bg надлежно потвърдена с автоматично генериран входящ  номер от системата на Доставчика за поддръжка.

19. Приложимо право

19.1    При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.